Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van training /cursus, coaching en therapie van en door hypnotherapeut/coach Ilse Heijmans, werkzaam bij en eigenaar van praktijk With Heart & Joy, Vagevuur 47, 4664 BW Lepelstraat, aan de cliënt. Bij aanvang van de training/cursus, coaching of therapie is de cliënt door de therapeut/coach op deze voorwaarden gewezen.
 2. De therapeut is tot 31 december 2020 aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing.
 3. De therapeut streeft er naar al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden in te zetten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging.
  Wanneer de cliënt niet tevreden is over de geboden diensten, wordt er in eerste instantie, in onderling overleg, naar een oplossing gezocht. Als dit niet naar tevredenheid van de cliënt verloopt kan de cliënt gebruik maken van het klachtenrecht van de BATC en zich bij deze beroepsvereniging melden (www.batc.nl). Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 4. Praktijk With Heart & Joy is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 5. Het advies en de trainingen van de therapeut/coach zijn resultaatgericht. De therapeut/coach kan het resultaat echter nooit garanderen. De therapeut/coach is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend of verband houdende met de opvolging door cliënt van de door coach verstrekte adviezen. Behalve wanneer sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut/coach.
 6. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een cursus of consult niet gerookt en geen alcohol gedronken. De algemeen geldende fatsoens- en gedragsnormen worden onderling tussen therapeut en cliënt, als ook onderling tussen cliënten/groepsgenoten gehanteerd.
 7. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 8. Praktijk With Heart & Joy is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door een groepsgenoot, door parkeren op of het betreden van het terrein aan het Vagevuur 47 te Lepelstraat, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de tuin, het huis, en het gebruikmaken van het toilet.

2. Dossiervorming en geheimhouding

 1. De therapeut stelt bij aanvang van de behandelingen een behandelovereenkomst op Welke verplicht is volgens de wet WGBO.
 2. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden trainingen, sessies, consulten en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Op dit dossier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De cliënt heeft ten alle tijden recht op inzage in zijn of haar dossier.
 3. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.
 4. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

3. Tarieven, betalingen en incassokosten

 1. De actuele tarieven van Praktijk With Heart & Joy worden gepubliceerd op de website van de praktijk (praktijkwithheartandjoy.nl). Bij aanvang van de cursus, coaching of therapie worden de tarieven met cliënt nogmaals doorgenomen. Enkel in onderling overleg kan er afgeweken worden van de tarieven. De cliënt kan de facturen niet declareren bij de zorgverzekeraar.
 2. De therapeut is verplicht de cliënt van een geldelijke factuur te voorzien, waarin alle informatie is opgenomen die voor cliënt van belang is.
 3. Betalingen dienen contant of binnen 14 dagen na de factuurdatum per girale overmaking te geschieden.
 4. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt zal therapeut een herinneringsbrief sturen met de mogelijkheid opnieuw binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag over te maken. Tevens zullen de incassokosten bij wederom niet tijdige betaling op de brief vermeld worden.
 5. Indien verhinderd dient een afgesproken consult 24 uur / één werkdag van te voren te worden afgemeld. De therapeut kan bij niet tijdig afmelden 50% van de kosten voor dit gemiste consult in rekening brengen, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en datum.
 6. Bij het volgen van een traject in groepscursus wordt het traject aangegaan voor de gehele periode. In geval cliënt één of meerdere bijeenkomsten verhinderd is heeft deze geen recht op korting. In onderling overleg met de therapeut kan cliënt wel sessies inhalen in een eventuele parallel groep, mits er op dat moment een parallel groep is en therapeut geen zwaarwegende bezwaren hierin ziet t.a.v. de leden van de parallel groep.

4. Behandelingsovereenkomst

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgafspraak i.h.k.v. coaching en/of therapie is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt, b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd: a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn; b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij/zij geen sessies meer wil afspreken; c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven; d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen consult afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden consult, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden consult een bedrag per consult afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na het consult af of maakt het bedrag binnen een termijn van 8 dagen over aan de therapeut.
 6. Indien er sprake is van hetgeen vermeld in bepaling 4.4, wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
LinkedIn
Instagram